De Kadernota 2024 – en de onzin daarvan.

Een kadernota (ook wel bekend als de voorjaarsnota) is een document waarin staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden, en welke juist niet. Een document waarin wordt aangegeven hoeveel geld er beschikbaar is hoe wordt omgegaan met financiële  onzekerheden en beleidsvoornemens. Het geeft alvast de kaders mee, de uitgangspunten (vandaar de naam) voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt. In Bodegraven-Reeuwijk stelt de gemeenteraad de kadernota vast. In de kadernota wordt ook alvast aangegeven wat het college van plan is met de gemeentelijke belastingen van 2025 en verder.

Voor de gemeenteraad biedt het de mogelijkheid om inspraak te hebben in waar het geld  naartoe moet. En omdat die kaders worden afgegeven, kan het college later ook verantwoording afleggen. Raadsleden willen achteraf toch weten wat het college allemaal (in opdracht van de raad en vanuit zichzelf) heeft gedaan. 

Lokaal liberaal Bodegraven-Reeuwijk geeft gisteren tegen de kadernota gestemd. We leggen graag uit waarom. Wij vinden dat er geen keuzes staan in de kadernota. Er wordt geen richting aangegeven. Willem zei tijdens de algemene beschouwingen: “Op bladzijde 6, voorzitter, wordt VIER maal gesproken over onvoorziene kosten, nog onbekende kosten, nog niet in de voorjaarsnota opgenomen kosten. Dit herhaalt zich op bladzijde 7 en 8, en verderop nog een paar keer. We vragen ons hierbij een paar dingen af: hoe reëel is deze voorjaarsnota, met zoveel onzekerheden, maar, veel belangrijker, waarom heeft het college deze zaken niet op orde? Gecombineerd met de uitneming uit het gemeentefonds in 2026 maken wij ons ernstig zorgen over de financiële continuïteit!”

De kadernota gaf ook aan dat we rekening moesten houden met een lastenverzwaring van bijna 10%, terwijl er wel een overschot begroot werd van 1,9 miljoen euro. Wij begrepen dit niet en begrijpen dit nog steeds niet. Blijkbaar heeft de wethouder dat overschot begroot, getuige haar reactie op ons voorstel de 1% extra verhoging op de OZB-niet woningen te schrappen: “die verhoging is nodig om de begroting sluitend te krijgen“. Dat is natuurlijk klinkklare onzin: de begrote opbrengst van die 1% extra verhoging is 153.000 euro. Als die niet binnenkomt, is het begrote overschot 153.000 euro lager, maar is de begroting nog steeds sluitend!

Willem sloot zijn betoog dan ook af met: “Voorzitter, ik rond af. Deze gecombineerde 1ste burap/voorjaarsnota herbergt/verbergt voor ons teveel onzekerheden om er op dit moment een positief advies over te kunnen geven.”

We hebben diverse moties gesteund waar het ging om het verlagen van de lastendruk, maar gisteravond tegen de kadernota gestemd. Op deze manier heeft de nieuwe fractie vanaf september 2024 de handen vrij en hoeven ze zich niet gebonden te voelen aan onze steun voor de kadernota (die er dus niet is).

Volg ons en like dit bericht:
je kan direct met ons chatten
Send via WhatsApp